Bạn Quỳnh Chi làm tình nguyện ở Halla University

07/02/2022